Biografia

Urodził się w Krakowie, gdzie ukończył studia teologiczne na obecnym Uniwersytecie Papieskim (specjalność Teologia Pastoralna), studiował też Etnologię i Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wykształcenie humanistyczne stanowi istotny fundament jago aktywności, która od początku realizuje się na dwóch równoległych płaszczyznach - sztuki i działalności społecznej. Jako kurator Galerii Sztuki Współczesnej Art Agenda Nova (od 2002 roku) oraz prezes Fundacji Wschód Sztuki (istniejącej od 2006 roku) jest inicjatorem licznych przedsięwzięć artystycznych i charytatywnych. Jego celem jest promocja sztuki współczesnej dokonująca się poprzez organizację wystaw, festiwali, happeningów, wydawanie publikacji oraz poprzez pomoc artystom młodego pokolenia. Poprzez organizację staży dla studentów i absolwentów kierunków kulturoznawczych i artystycznych, umożliwia rozwój początkującym pracownikom sektora kultury.

Jest wykładowcą i jednym z założycieli pierwszych w kraju studiów podyplomowych Rynek sztuki i antyków, które prowadzone są przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dzieli się ze studentami wiedzą na temat funkcjonowania przestrzeni artystycznej w Polsce i za granicą, organizuje szkolenia dla studentów krakowskiej ASP z zakresu polskiego i światowego rynku sztuki, prowadzi spotkania dla studentów kierunku Zarządzanie kulturą i mediami w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zdobywał współpracując z największymi domami aukcyjnymi w Polsce i na świecie oraz z artystami takimi jak: Mirosław Bałka, Paweł Althamer, Jenny Holzer, Alicja Żebrowska czy Norman Leto. Członek Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich. Do obszaru jego aktywności należy także pomoc w tworzeniu zbiorów kolekcji korporacyjnych i instytucjonalnych. Współorganizuje również ekspozycje zagraniczne, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, Francji, na Białorusi czy w Puszczy Amazońskiej. Komisarz wystaw klasyków sztuki współczesnej miedzy innymi Jerzego Nowiesielskiego czy Andrzeja Wróblewskiego.

Na szczególną uwagę zasługuje jego działalność organizatorska - przyczynił się do powstania, po raz pierwszy w historii wydarzenia, konceptu Niezależnego Pawilonu Białoruskiego na festiwalu Biennale w Wenecji, wpisującego się w szerszy projekt Contemporary Belarus, mający na celu promocję białoruskiej sztuki współczesnej, która, ze względu na sytuację polityczną, ma trudności z asymilacją ze światowym art worldem. Innymi istotnymi formami aktywności artystycznych, których jest współtwórcą, są: Projekt Miejski - wieloaspektowy plan społeczno – artystyczno - edukacyjny związany z aktywnym, świadomym i twórczym zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej, Video Now - najdłużej działający w Polsce projekt poświęcony sztuce video, w ramach którego powstały dwa filmy: „Urok rzeczywistości” Pawła Althamera i „Nie szukam nowych słów” Mirosława Bałki oraz zorganizowano wiele wystaw, video-instalacji w kraju i za granicą (współpraca przy video art Alicji Żebrowskiej „Avunculus”), a także Art Boom Festival - krakowski festiwal sztuki współczesnej w przestrzeni miejskiej.

Ważny cel stanowi dla niego również działalność charytatywna. Był organizatorem aukcji dzieł sztuki „Charytatywna Aukcja Marzeń”, dla fundacji Mam Marzenie. Angażuje się również w pomoc zwierzętom, czego przykładem jest „Aukcja dla Psa i Kota” na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Amicis. Przy organizacji tych wydarzeń współpracował między innymi z rządem Tybetu na Uchodźstwie czy z Arcybiskupem Józefem Życińskim. Pomysłodawca i organizator krakowskiego gallery weekendu Krakers prowadzonego od roku 2012. Od 2013 roku dyrektor artystyczny Katowice Streetart Festival.

Publikuje miedzy innymi w Rzeczpospolitej, Inwestycje.pl, Obieg.pl, Przekrój

Dzięki donacjom na rzecz muzeów - został uhonorowany tytułem Mecenasa Kultury Krakowa,za działalność na rzecz Polskiej Sztuki Współczesnej dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a za aktywność na rzecz społeczności lokalnej Krakowa odznaczeniem Prezydenta Miasta "Honoris Gratia". W 2014 otrzymał odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Interesuje się filozofią wschodu,sztuką, miłośnik sportów wodnych.

------------------


He was born in Cracow, where later he studied pastoral theology on Pontifical University of John Paul II, likewise ethnology and law, both on Jagielloński University.

Humanistic education is important base for his activity, which from the beginning was built on two main domains – art and social. As curator of Modern Art Gallery Art Agenda Nova (since 2002) and president of East of Art Foundation (which exists since 2006) he is initiator of many of artistic and charitable ventures. His goal is promotion of contemporary art by organizing exhibitions, festivals and happenings, publishing and helping the artists of young generation. By organizing practices for students of culture and art studies, he gives them possibility to gain experience and start career in cultural sector.

He is lecturer and one of the founders of first in Poland postgraduate studies of art and antiques market conducted by Andrzej Frycz Modrzewski’s Cracow University. He shares knowledge about functioning of artistic space in Poland and abroad with students, organizes trainings for adepts of Academy of Fine Arts in Cracow concerning polish and global art market and leads the meetings for students of art and media management on Jagielloński University.

He gained experience by cooperating with the biggest auction houses in Poland and the world, as well as the artists like Mirosław Bałka, Paweł Althamer, Jenny Holzer, Alicja Żebrowska or Norman Leto. Member of Polish Antiquarian’s Association. To area of his acitivities belongs also helping to create of corporate and institutional collections of art and co-organizing foreign exhibitions, for instance in United States, Germany, Italy, France, Belarus and also in Amazonian Forest. He is a member of Polish Antiquarians’ Association and commissioner of exhibitions of classic artists in contemporary art like Jerzy Nowosielski and Andrzej Wróblewski.

For special attention deserve his organization activities – he contributed to start of the concept of Independent Belarusian Pavilion on Biennale Festival in Venice, which is also part of Contemporary Belarus project. Other forms of artistic activity which he co-created are: Urban Project – multifaceted plan connected to conscious, creative and active development of urban space, Art Boom Festival – Cracow festival of modern art in urban space and Video Now – the longest polish project dedicated to video art within which many exhibitions and video-installations in Poland and abroad was organized (cooperating at Alicja Żebrowska’s “Avunculus”) and two films were realized: Paweł Althamer’s “The charm of reality” and Mirosław Bałka’s “I’m not looking for new words”.

Important goal is also his charity acitivity. He organized auction of art pieces called “Charity Auction of Dreams” for Mam marzenie foundation. The example of his commitment to helping animals is “Auction fo Cat and Dog” for Animals’ Friends Association Amicis. During the organization of those events he cooperated for instance with government of Tibet in Exile and archbishop Jacek Życiński. Originator and organizer of Cracow Gallery Weekend Krakers which is conducted since 2012. Since 2013 artistic director of Katowice Streetart Festival.

He publishes in “Rzeczpospolita”, “Inwestycje.pl”, "Obieg.pl", “Przekrój”.

Thanks to donations for museums - he was honoured with the title of Attorney of Cracow Culture for activity towards Polish Contemporary Art by diploma from the Minister of Culture and National Heritage and for the activity for Cracow local society he got award from City President “Honoris Gratia”. In 2014 he also received award from the Minister of Culture and National Heritage “Meritorious for Polish Culture”.

He is interested in east philosophy and art. Lover of water sports.